به روزترین سایت EPT ایران به همراه آرشیو کامل نمونه سوالات ادوار گذشته به انضمام پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی آزمون ها و تحلیل نکات گرامری

۲

نمونه سوالات دوره های گذشته آزمون زبان دانشگاه تهران

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه خلیج فارس بوشهر

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه خلیج فارس بوشهر امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه ارومیه

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه ارومیه امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ، EPT،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه بیرجند

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه بیرجند امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ، EPT،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه کاشان

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه کاشان امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ، EPT،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه صنعتی شیراز

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه صنعتی شیراز امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهرکرد

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهرکرد امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ، EPT،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه یاسوج

از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه یاسوج امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO ، EPT،...